Zgoda sądu rodzinnego na sprzedaż nieruchomości przez małoletniego

Obywatele, media, politycy raczej powszechnie wyrażają niezadowolenie z przewlekłości postępowań sądowych. Dlatego tym bardziej warto dzielić się dobrymi informacjami, iż nie w każdym przypadku młyny wymiaru sprawiedliwości mielą powoli. W iście ekspresowym tempie uzyskaliśmy postanowienie Sądu w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości przez małoletniego. Cała procedura trwała niespełna dwa tygodnie.
Obywatele, media, politycy raczej powszechnie wyrażają niezadowolenie z przewlekłości postępowań sądowych. Dlatego tym bardziej warto dzielić się dobrymi informacjami, iż nie w każdym przypadku młyny wymiaru sprawiedliwości mielą powoli. W iście ekspresowym tempie uzyskaliśmy postanowienie Sądu w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości przez małoletniego. Cała procedura trwała niespełna dwa tygodnie.
zgoda na zbycie udziałów w nieruchomości przez małoletniego

W imieniu klientki reprezentującej swojego małoletniego syna – spadkobiercę po swojej babci, wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Gryfinie z wnioskiem o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie przez matkę dziecka czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka w postaci zawarcia umowy sprzedaży przysługującego mu udziału w lokalu mieszkalnym. Już po 3 dniach roboczych otrzymaliśmy zawiadomienie o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień przypadający na 9 dzień roboczy od dnia złożenia wniosku (!) W niespełna 2 tygodnie od dnia złożenia wniosku Sąd rozpoznał nasz wniosek oraz i wyraził zgodę na sprzedaż udziału w nieruchomości. Legitymując się prawomocnym postanowieniem Sądu, nasza Klientka będzie mogła w imieniu swojego syna przystąpić do umowy sprzedaży udziału w nieruchomości, jednocześnie przeznaczając środki uzyskane ze sprzedaży na rozwój oraz niezbędne potrzeby syna. 

Sprawne i dobre przygotowanie wniosku, odpowiednia argumentacja oraz przedstawione dowody pozwoliły na szybkie załatwienie sprawy naszej Klientki. Słowa uznania należą się również Sądowi Rejonowemu w Gryfinie. 

Kto sprawuje zarząd majątkiem dziecka?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zarząd majątkiem dziecka obowiązani są sprawować jego rodzice i muszą to czynić z należytą starannością. Sprawowany przez rodziców zarząd nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Bez zezwolenia sądu opiekuńczego rodzice nie mogą dokonywać czynności przekraczających zwykły zarząd ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Co to jest czynność prawna przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka?

Ustawodawca nie określił katalogu czynności, które przekraczają zwykły zarząd majątkiem dziecka, jednak istnieje w tej kwestii dość bogata linia orzecznicza. Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd majątkiem dziecka co do zasady będą wszelkie czynności dotyczące nieruchomości. 

W orzecznictwie ww. czynności definiuje się m.in. jako „czynności istotne, doniosłe z punktu widzenia majątkowych interesów dziecka. Takie czynności można nazwać „extra czynnościami”. „Obiektywnym i sprawdzalnym miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartość przedmiotu objętego wyrażoną w postępowaniu sądowym czynnością dyspozytywną oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych.” (postanowienie Sądu Najwyższego z 17.10.2000 r., I CKN 319/00)

Dokonanie każdej czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka wymaga zgody sądu.

Art. 583 K.p.c. Zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko sąd opiekuńczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego w tym przedmiocie staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich.

Konieczność złożenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. 

Wniosek należy złożyć do wydziału rodzinnego właściwego miejscowo sądu rejonowego. Powinien on spełniać wymogi pisma procesowego, wobec czego musi zawierać oznaczenie sądu, stron postępowania, wnioski tj. o wyrażenie zgody na dokonanie konkretnej czynności (np. zawarcie umowy sprzedaży, darowizny, dzierżawy), zwięzłe uzasadnienie wniosku, w którym należy wskazać dlaczego dokonanie takiej czynności będzie korzystne dla małoletniego, a przede wszystkim pozytywnie wpłynie na sferę jego interesów majątkowych, a także podpis oraz dowód uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 100 zł.  

Zespół naszej Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw o wyrażenie przez sąd opiekuńczy zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, a także osób ubezwłasnowolnionych posiadających opiekunów prawnych. Jeżeli nie wiesz, czy czynność, której zamierzasz dokonać w imieniu swojego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej, wykracza poza zakres zwykłego zarządu ich majątkiem lub potrzebujesz pomocy w sporządzeniu stosownego wniosku oraz reprezentacji w postępowaniu, zapraszamy do umówienia porady prawnej, na której uzyskasz wszelkie niezbędne informacje.

Ostatnie artykuły

zgoda na zbycie udziałów w nieruchomości przez małoletniego

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: