Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

 

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów
1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KUŹNIAR Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Kuźniar, ul. Flisacza 4c, lok.1.4., 74 – 100 Gryfino, e-mail: sekretariat@kuzniarkancelaria.pl, tel. 733 615 823

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

a) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeżeli świadczymy Państwu pomoc prawną jako naszemu Klientowi, będącemu osobą fizyczną:
b) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rzetelnego i należytego wykonywania naszych czynności zawodowych w powierzonej nam przez Państwa sprawie.

3. Zakres przetwarzanych danych:

Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane:
a) dane zwykłe – imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych),
b) jak również wszelkie dane powierzone nam przez Państwa w związku ze świadczeniem dla Państwa pomocy prawnej, w tym dane szczególnej kategorii w rozumieniu RODO, które mamy obowiązek chronić zgodnie z obowiązującą nas tajemnicą zawodową adwokata/radcy prawnego.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja zawartej z Państwem umowy o świadczenie naszych usług pomocy prawnej, art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej nas z Państwem umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas dla Państwa pomocy prawnej.

5. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z łączącej nas z Państwem umowy.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Wyłącznie Państwa dane osobowe zwykłe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, kurierskie).

8. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie 6 ust. 1 lit. f), ze względu na Państwa szczególną sytuację, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres sekretariat@kuzniarkancelaria.pl

II Pliki Cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Strona wykorzystuje względem użytkowników tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna — wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanej przeglądarki i wtyczek oraz ich ustawień. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas — może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika. Strona wykorzystuje następujące typy plików cookie:

WordPress – pliki zapewniane przez tego dostawcę umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych – nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku blokady niektóre elementy strony nie będą działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, a podmiot trzeci uzyskujący do nich dostęp to dostawca usługi hostingu: JCHost.pl.

Facebook (Meta) – Te pliki cookie zapewniają witrynie Facebook element śledzący użytkownika na stronach www, pliki te zbierają informacje w formie anonimowej, tak jak robi to np. Google Analytics. Aby zachęcić odwiedzających do komunikacji na tej stronie, korzystamy z wielu narzędzi mediów społecznościowych. Jeśli korzystasz z tych platform, ich pliki cookie mogą już być zapisane poprzez naszą stronę. Następnie firmy te zbierają dane, co pozwala im prezentować reklamy na innych stronach potencjalnie związanych z zainteresowaniami użytkownika. Netproo sp. z o.o. nie odpowiada za treść tego pliku cookie i nie może go kontrolować.

Google – umożliwiają zliczanie odwiedzin na stronie i źródła ruchu, co pozwala mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Google przechowuje informacje zebrane przez pliki cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi, które posiada.