Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie Frankowiczów

autor
adwokat Paweł Kuźniar

Paweł Kuźniar

Kolejny raz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie Frankowiczów! Chodzi o dzisiejsze odpowiedzi na pytania prejudycjalne, które do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.
Kolejny raz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie Frankowiczów! Chodzi o dzisiejsze odpowiedzi na pytania prejudycjalne, które do Trybunału skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Pierwsze z nich dotyczyło zobowiązania kredytobiorców występujących na drogę postępowania cywilnego do złożenia oświadczenia o skutkach ustalenia nieistnienia/stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. TSUE uznał, iż taka praktyka przyjmowana w ramach prawa krajowego jest sprzeczną z dyrektywą konsumencką tj. znaną wszystkim frankowiczom dyrektywą 93/13. Tym samym skierowanie do banku na etapie przedsądowym wezwania do zapłaty stanowi punkt, od którego roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia staje się wymagalne, a co za tym idzie frankowiczom należy się zapłata odsetek od pełnej kwoty.


Drugą najistotniejszą kwestią, którą rozstrzygnął dziś TSUE jest kwestia dochodzenia przez banki roszczeń o bezumowne korzystanie z kapitału. Tu również Trybunał odwołał się do dyrektywy 93/13 i jej wykładni celowościowej. Przyznanie przedsiębiorcy (bankowi) takiego wynagrodzenia niweczyłoby skutek odstraszający, jaki dyrektywa 93/13 wiąże z brakiem związania konsumenta nieuczciwymi warunkami umownymi. Uzyskanie przez kredytodawcę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez kredytobiorcę będącego konsumentem z kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, na podstawie której kapitał ten został udostępniony konsumentowi, pozwalałoby kredytodawcy na osiąganie korzyści z działań na szkodę konsumenta. Banki (kredytodawcy) byłyby przez to zachęcane do stosowania w umowach kredytu nieuczciwych warunków umownych, których eliminacja obiektywnie prowadziłaby do nieważności umowy. Przyjęcie kwestionowanego rozwiązania w istocie podważyłoby skuteczność prawa Unii w zakresie, w jakim dyrektywa 93/13 nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia stosownych i skutecznych środków mających na celu zapobieganie dalszemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych z konsumentami.


Zespół naszej Kancelarii zajmuje się dochodzeniem wszelkich roszczeń przysługujących naszym Klientom wobec banków. Zachęcamy do przesłania do nas umowy kredytowej waloryzowanej kursem waluty obcej celem sporządzenia bezpłatnej analizy.

Ostatnie artykuły

fundacja rodzinna w prawie spadkowym

Fundacja rodzinna w prawie spadkowym

22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Jest to nowa instytucja w polskim prawie stanowiąca odpowiedź na potrzeby firm rodzinnych, które potrzebują narzędzi do przekazania prowadzenia biznesu młodszemu pokoleniu bez perturbacji i zachwiania normalnej działalności przedsiębiorstwa związanej zwykle z kwestiami dziedziczenia.

Czytaj całość
pola uprawne

Umowa kontraktacji. Wskazówki dla producentów rolnych.

W trakcie trwającego właśnie okresu kontraktacji czyli zawierania umów na produkcję i sprzedaż produktów rolnych przedstawiamy Państwu nasza najnowszą broszurę pn. Umowa kontraktacji. Wskazówki dla producentów rolnych. Z przygotowanego przez nas materiału dowiecie się Państwo

– czym jest umowa kontraktacji,

– na co zwrócić szczególną uwagę przy jej zawieraniu,

– jakie cechy odróżniają ten rodzaj umowy od umowy sprzedaży.

Czytaj całość
autor
adwokat Paweł Kuźniar

Paweł Kuźniar

Podziel się z innymi:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.