Wygrana z Netia S.A.

Nasz Klient – przedsiębiorca telekomunikacyjny - nie zapłaci ponad 66.000 zł wynagrodzenia i kary umownej, o które pozwała go Netia S.A. Sąd podzielił argumentację naszej Kancelarii, iż wynagrodzenie za usługę, która nie była świadczona prawidłowo, zgodnie z umową jest nienależne.
Nasz Klient – przedsiębiorca telekomunikacyjny - nie zapłaci ponad 66.000 zł wynagrodzenia i kary umownej, o które pozwała go Netia S.A. Sąd podzielił argumentację naszej Kancelarii, iż wynagrodzenie za usługę, która nie była świadczona prawidłowo, zgodnie z umową jest nienależne.
wygrana z Netia

Prawomocnym oddaleniem powództwa zakończył się proces jaki Netia S.A. wytoczyła naszemu Klientowi, przedsiębiorcy z branży IT. Spółka domagała się zapłaty ponad 66 tys. zł z tytułu wynagrodzenia za świadczone rzekomo usługi przesyłu danych. W toku procesu dowodziliśmy, iż brak jest jakichkolwiek podstaw do takiego żądania. W imieniu Klienta kwestionowaliśmy prawidłowość usługi, w tym przede wszystkim parametry transmisji. Pomimo łączącej strony umowy prędkość łącza nigdy nie odpowiadała ustalonym wartościom. Zarzucaliśmy również szereg błędów technicznych związanych z oddaniem łączy do użytku takich jak m.in. niewłaściwie wykonany test sprawności łączy. Netia S.A. nie wykazała, że wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych w sposób prawidłowy. Roszczenie dochodzone w procesie wynikało z kolejnych opłat abonamentowych określonych w umowie związanych z transmisją danych, jaką Netia S.A. miała zapewniać naszemu Klientowi. Wobec braku wywiązywania się z usługi nasz Klient zaniechał płatności wynagrodzenia w części odpowiadającej usłudze, która nie była mu dostarczana. To z kolei spowodowało wypowiedzenie umowy przez Netia S.A. i naliczenia kary umownej naszemu Klientowi.

Niemniej Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w ślad za naszą argumentacją oddalił powództwo Netia S.A. wskazując m.in. na fakt niewłaściwego wykonania umowy przez powódkę co skutkowało brakiem podstaw do żądania zapłaty wynagrodzenia za kolejne okresy abonamentowe. Wobec niezasadności powództwa Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot kosztów procesu.
Na gruncie tej sprawy warto przypomnieć, że wynagrodzenie za usługę czy towar określone w umowach należne jest tylko wtedy, gdy zobowiązanie jest realizowane prawidłowo. W przeciwnym razie wynagrodzenie może być w ogóle nienależne bądź może podlegać pomniejszeniu i to niezależnie od tego czy zostało uiszczone „z góry”. Co więcej, w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi ponad roszczenie o zwrot wynagrodzenia mogą powstać roszczenia dodatkowe np. o odszkodowanie.

Nasz zespół na co dzień zabezpiecza interesy przedsiębiorców i konsumentów sporządzając najróżniejsze umowy zawierane w obrocie gospodarczym oraz dochodząc różnorakich roszczeń w negocjacjach i przed sądami w imieniu naszych Klientów wynikających z nieprawidłowej realizacji zobowiązań.
Jeżeli twój kontrahent nie wywiązuje się z zawartej umowy bądź sam masz trudności w wykonaniu przyjętych na siebie obowiązków względem klienta zapraszamy do współpracy.

Ostatnie artykuły

Zmiany osobowe w spółce cywilnej

Zmiany składu osobowego spółki cywilnej W ostatnim czasie świadczyliśmy na rzecz naszego Klienta, będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc prawną dotyczącą dokonania zmian osobowych w spółce. Jeden z wieloletnich

Czytaj całość
wygrana z Netia

Podziel się z innymi:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.