Skuteczne zażalenie w sprawie zwrotu prawa jazdy

Sąd Rejonowy w Gryfinie uwzględnił nasze zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Gryfinie o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy i zwrócił naszemu Klientowi zatrzymane mu prawo jazdy.
Sąd Rejonowy w Gryfinie uwzględnił nasze zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Gryfinie o odmowie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy i zwrócił naszemu Klientowi zatrzymane mu prawo jazdy.
zabrane prawo jazdy

W toku postępowania przygotowawczego, w którym nasz Klient występował jako podejrzany w sprawie o nieumyślne spowodowanie wypadku zastosowano wobec niego środek w postaci zatrzymania prawa jazdy. Na dalszym etapie postępowania w imieniu Klienta skierowaliśmy do prokuratury wniosek o zwrot prawa jazdy, podnosząc zarówno argumenty natury prawnej tj. zarzut, który podstawiony został naszemu Klientowi nie powoduje obligatoryjnego orzeczenia przez sąd w postępowaniu karnym środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, jak i argumenty dotyczące utrudnień jakie powoduje brak możliwości prowadzenia pojazdów w codziennym życiu naszego Klienta. 

Prokurator nie przychylił się do złożonego przez nas wniosku, wobec czego na wydane przez niego postanowienie wniesione zostało zażalenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie, który po rozpoznaniu zażalenia uchylił postanowienie Prokuratora i zwrócił zatrzymane naszemu Klientowi prawo jazdy. 

W motywach rozstrzygnięcia wskazano, że argumenty zawarte w zażaleniu obrońcy zasługują na uwzględnienie, podkreślając przede wszystkim, że w toku sądowego postępowania karnego orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego jest fakultatywne, wobec czego aktualnie brak podstaw do wskazania, że środek ten zostanie zastosowany. Jednocześnie wskazano również, że za uwzględnieniem zażalenia przemawia także dotychczasowa bezwypadkowa jazda naszego Klienta oraz incydentalność zdarzenia, co do którego toczy się postępowanie karne. Sąd nie znalazł również podstaw do uznania, że prowadzenie pojazdu przez naszego Klienta zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Uznano również, że brak możliwości prowadzenia pojazdu, uwzględniając prowadzony przez naszego Klienta tryb życia, a w szczególności wymagającą codziennego dojazdu pracę, stanowi dla naszego Klienta oraz jego rodziny nadmierną uciążliwość.  

Ustawodawca w art. 42 Kodeksu karnego wymienił sytuacje, w których sąd obligatoryjnie (obowiązkowo) orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów tj.:

  1. w razie skazania za ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego (art. 178b K.k.),
  2. w razie skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień (art. 180a K.k.),
  3. w przypadku naruszenia orzeczonego uprzednio przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów tj. niezastosowania się do tego zakazu (art. 244 K.k.),
  4. jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, 
  5. w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, w sytuacji, gdy sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za to przestępstwo,
  6. jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami,
  7. jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa polegającego na spowodowaniu wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami,
  8. w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach, o których mowa w pkt 5-7. 


Zakaz prowadzenia pojazdów można orzec (tj. fakultatywnie) w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Niejednokrotnie zatrzymanie prawa jazdy bezpośrednio po zdarzeniu (na czas trwania postępowania) jest nadużywane i stosowane automatycznie. Brak możliwości prowadzenia pojazdu pociąga z kolei duże konsekwencje zarówno dla kierowcy jak i jego sytuacji zawodowej, a często także rodzinnej (zagrożenie wykonywania prac). 

Zespół naszej Kancelarii reprezentuje Klientów w sprawach karnych, w tym w sprawach dotyczących spowodowania wypadków i innych zdarzeń drogowych. Każdorazowo działamy zgodnie z interesami naszych Klientów, zapewniając profesjonalną i skuteczną pomoc prawną. 

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
zabrane prawo jazdy

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: