Umorzenie postępowania w sprawie dla nieletnich

Kto jest nieletnim sprawcą przestępstwa, jaką ponosi odpowiedzialność, co grozi takiemu sprawcy oraz jaki sąd rozstrzyga w takich sprawach, a także kiedy nieletni może odpowiadać, jak dorosły - wyjaśniamy na kanwie ostatniej wygranej sprawy naszego nieletniego Klienta, wobec którego sąd umorzył postępowanie.
Kto jest nieletnim sprawcą przestępstwa, jaką ponosi odpowiedzialność, co grozi takiemu sprawcy oraz jaki sąd rozstrzyga w takich sprawach, a także kiedy nieletni może odpowiadać, jak dorosły - wyjaśniamy na kanwie ostatniej wygranej sprawy naszego nieletniego Klienta, wobec którego sąd umorzył postępowanie.
umorzenie postępowania przeciwko nieletnim

Przeciwko naszemu nieletniemu Klientowi wszczęte zostało postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, które miało na celu ustalenie czy nieletni popełnił czyn karalny polegający na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad osobą nieporadną ze względu na wiek. Do Kancelarii zgłosili się rodzice przerażeni treścią stawianych dziecku zarzutów. 

W toku postępowania przygotowawczego przesłuchano przede wszystkim pokrzywdzonego, jego przedstawicieli ustawowych, kuratora sprawującego nadzór nad rodziną, a także osoby, które miały rzekomo wraz z naszym Klientem znęcać się nad kolegą. 

Sąd rodzinny po przesłuchaniu nieletniego, podzielił naszą argumentację, iż materiał zgromadzony w aktach sprawy nie pozwala na uznanie, że nieletni dopuścił się opisanego w zarzucie czynu karalnego. Wobec tego, zgodnie z art. 53 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich postępowanie zostało umorzone w całości. 

Sąd umorzył postępowanie prowadzone przeciwko naszemu Klientowi na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z uwagi na brak podstaw do prowadzenia tego postępowania polegający na braku dostatecznych danych uzasadniających popełnienie przestępstwa. 

To kolejne w ostatnim czasie zakończone sukcesem postępowanie, w których zapewnialiśmy pomoc prawną osobom nieletnim postawionym przed sądem. 

Na gruncie prawa karnego za nieletniego uznaje się osobę, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat. Postępowania w sprawach nieletnich w odróżnieniu od postępowań prowadzonych przeciwko osobom pełnoletnim prowadzone są przez wydział rodzinny i nieletnich. Oczywiście kodeks karny przewiduje przestępstwa, za które osoby nieletnie mogą odpowiadać na gruncie Kodeksu karnego, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji w sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny. W postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę właściwości i warunki osobiste nieletniego, w szczególności wiek, stan zdrowia, poziom rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru oraz sytuację rodzinną nieletniego, warunki wychowawcze i charakter środowiska, przyczyny i stopień demoralizacji, w tym rodzaj czynu zabronionego, a także sposób i okoliczności jego popełnienia oraz rodzaj czynu karalnego, a także sposób i okoliczności jego popełnienia.

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przewiduje następujący katalog środków służących przeciwdziałaniu demoralizacji nieletnich, które może zastosować sąd:

1) środki wychowawcze, wśród których wyróżniamy:

 1. upomnienie;
 2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części, do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, do wykonania prac społecznych, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, w szczególności terapii uzależnień, psychoterapii, psychoedukacji, lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub do zaniechania używania substancji psychoaktywnej;
 3. nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego;
 4. nadzór organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest praca z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, zapobieganie demoralizacji nieletnich lub pomoc w readaptacji społecznej nieletnich, pracodawcy albo osoby godnej zaufania udzielających poręczenia za nieletniego;
 5. nadzór kuratora sądowego;
 6. skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej, w tym organizacji pozarządowej, lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;
 7. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju;
 8. przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek równowartości przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego, przepadek przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie, przewóz lub przechowywanie jest zabronione, przepadek przedsiębiorstwa albo jego równowartości, przepadek korzyści majątkowej albo jej równowartości lub przepadek przedmiotów czynów zabronionych;
 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;
 10. umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 11. umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym.


2) środek leczniczy, czyli umieszczenie w zakładzie leczniczym, w którym są udzielane nieletnim świadczenia zdrowotne z zakresu opieki psychiatrycznej lub leczenia uzależnień

3) środek poprawczy, czyli umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Zgodnie z art. 53 cytowanej ustawy sąd rodzinny nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza w całości albo w części, jeżeli nie ma podstaw do jego wszczęcia lub prowadzenia w określonym zakresie, albo gdy orzeczenie środków wychowawczych, środka leczniczego lub środka poprawczego jest niecelowe, w szczególności ze względu na orzeczone już środki w innej sprawie, które w ocenie sądu są wystarczające.

Zespół naszej Kancelarii udziela porad prawnych w sprawach karnych, w tym w postępowaniach prowadzonych przeciwko nieletnim, a także reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania zarówno karnego jak i w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
umorzenie postępowania przeciwko nieletnim

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: