Oddalenie powództwa w sprawie o przywrócenie do pracy

Sąd I instancji oddalił powództwo skierowane przeciwko naszemu Klientowi w sprawie o przywrócenie pracownika do pracy, zasądzenie poniesionych przez powódkę (pracownika) kosztów postępowania oraz przyznanie jej od pozwanego wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.
Sąd I instancji oddalił powództwo skierowane przeciwko naszemu Klientowi w sprawie o przywrócenie pracownika do pracy, zasądzenie poniesionych przez powódkę (pracownika) kosztów postępowania oraz przyznanie jej od pozwanego wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.
oddalenie powództwa o przywrócenie do pracy

W odwołaniu od wypowiedzenia umowy o pracę powódka wniosła o przywrócenie jej do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy, określonych w umowie o pracę. Powódka wskazywała, że zawarła z pozwanym (prywatnie jej mężem), umowę o pracę, w ramach której została przez niego zatrudniona jako pracownik administracyjno-biurowy.

Przedstawiając stanowisko naszego Klienta, w odpowiedzi na pozew podniesiony został zarzut pozorności umowy o pracę. Powódka nigdy nie świadczyła pracy, w kodeksowym rozumieniu tego pojęcia tj. nie wykonywała określonych czynności w sposób ciągły, powtarzający się przy jednoczesnym warunku podporządkowania pracodawcy. Powódka nie wykonywała na rzecz pozwanego żadnych obowiązków pracowniczych, bowiem za zatrudnieniem przemawiały wyłącznie względy rodzinne.

Twierdzenia naszego Klienta znalazły potwierdzenie w materialne dowodowym zgromadzonym w sprawie tj. przede wszystkim w zeznaniach świadków – wieloletnich pracowników pozwanego.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd wydał wyrok oddalający powództwo w całości, uznając, że zawarta pomiędzy stronami umowa miała charakter pozorny, wobec czego jest nieważna. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie nie było możliwości ważnego wykonywania przez jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka pracy na podstawie umowy o pracę. W ocenie Sądu sama istota małżeństwa wyklucza podporządkowanie pracownika względem pracodawcy. Nadto, Sąd uznał, że ewentualnie wykonywane przez powódkę czynności były czynnościami dotyczącymi zarządu majątkiem wspólnym małżonków, a nie czynnościami z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z art. 22 § 1 K.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Z cytowanego przepisu wynikają cechy stosunku pracy, odróżniające go od innych stosunków prawnych, tj.:

  1. osobiste świadczenie pracy przez pracownika,
  2. świadczenie pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem,
  3. podporządkowanie pracownika,
  4. świadczenie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
  5. ciągłość i powtarzalność pracy,
  6. odpłatność.


Na gruncie niniejszej sprawy uznano, że umowa o pracę jest nieważna, ze względu na wadę oświadczenia woli w postaci pozorności (art. 83 K.c.). Poza wspomnianą wadą oświadczenia woli, przyczynami powodującymi nieważność czynności prawnej są również:

  1. brak świadomości lub swobody składającego oświadczenie woli (art. 82 K.c.),
  2. błąd (art. 84 K.c.),
  3. podstęp (art. 86 K.c.),
  4. groźba (art. 87 K.c.).


Wyrok nie jest prawomocny.

Zespół naszej Kancelarii zapewnia pomoc prawną zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Zachęcamy Państwa do konsultacji w sprawach pracowniczych oraz wynikających z nich świadczeń.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
oddalenie powództwa o przywrócenie do pracy

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: