Skuteczna ochrona naszej Klientki przed bezzasadnymi roszczeniami.

Nasza Klientka została pozwana przez byłego partnera o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych polegające m.in. na nagrywaniu spotkań z dzieckiem czy uniemożliwieniu wzięcia udziału w uroczystości rodzinnej. Sądy obu instancji podzieliły naszą argumentację i oddaliły prawomocnie roszczenia uznając je za bezzasadne.
Nasza Klientka została pozwana przez byłego partnera o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych polegające m.in. na nagrywaniu spotkań z dzieckiem czy uniemożliwieniu wzięcia udziału w uroczystości rodzinnej. Sądy obu instancji podzieliły naszą argumentację i oddaliły prawomocnie roszczenia uznając je za bezzasadne.
skuteczna ochrona dóbr osobistych

Pozwem o naruszenie dóbr osobistych wniesionym przeciwko naszej Klientce powodowie domagali się zasądzenia od pozwanej zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych poprzez rzekomo bezprawne nagrywanie spotkań powoda oraz jego syna z małoletnim wspólnym synem stron, uniemożliwienie stronie powodowej udziału w uroczystości chrzcin syna oraz utrudnianie im kontaktów z małoletnim. Nadto, powodowie domagali się również zobowiązania pozwanej do złożenia pisemnego oświadczenia zawierającego przeprosiny powodów.

Sąd Okręgowy w Szczecinie jako Sąd I instancji uwzględnił naszą argumentację i oddalił powództwo w całości, zasądzając na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów zastępstwa procesowego.
Strona powodowa wniosła apelację od wyroku Sądu I instancji, która została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Wyrok jest prawomocny.

Dobra osobiste, zgodnie z polskim prawem cywilnym, odnoszą się do prawnie chronionych aspektów życia każdego człowieka jako jednostki, które mają wartość dla niej samej. Stanowią one nienaruszalne elementy związane z integralnością, autonomią i godnością każdej osoby. W polskim systemie prawnym do dóbr osobistych zalicza się takie elementy jak zdrowie, życie, wolność, prywatność, dobre imię, nienaruszalność cielesna, godność, intymność, prawo do własności intelektualnej oraz reputacji.

Dobra osobiste mają fundamentalne znaczenie i są objęte ochroną prawną, mając na celu zapewnienie każdemu prawnej ochrony przed ingerencją ze strony innych osób lub instytucji. Ich ochrona ma na celu zapewnienie człowiekowi autonomii i swobody w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym.

W ramach ochrony dóbr osobistych polskie prawo zapewnia środki prawne, które umożliwiają jednostce dochodzenie jej praw przed sądem w przypadku naruszenia tych dóbr. Każda osoba czyjej dobro zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, jednak musi być ono działaniem bezprawnym (art. 24 K.c.). Naruszenie dóbr osobistych może prowadzić do roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także do zastosowania innych środków naprawczych, takich jak nakazanie zaprzestania naruszeń lub nakazanie usunięcia skutków naruszenia.

Warto dodać, że ochronie prawnej podlegają także dobra osobiste przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, podobnie jak osoba prywatna, posiada pewne prawnie chronione aspekty życia, które mają wartość dla niego samego. W kontekście działalności gospodarczej, naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy może dotyczyć takich elementów jak dobre imię przedsiębiorcy, reputacja, renoma, godność. Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy może mieć różne formy, na przykład oszczerstwa, zniesławienie, działania mające na celu zaszkodzenie reputacji firmy, naruszenie poufności informacji handlowych czy prywatnych, a także naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy ma na celu zapewnienie stabilnego i uczciwego otoczenia biznesowego, w którym przedsiębiorca może prowadzić swoją działalność gospodarczą bez nieuzasadnionych ingerencji w swoje prawa i reputację.

Zespół naszej Kancelarii doradza we wszelkich sprawach związanych z naruszaniem dóbr osobistych. Zapraszamy Państwa do konsultacji, podczas których ocenimy, czy dane zachowanie wyczerpuje przesłanki naruszenia dóbr osobistych oraz sformułujemy najbardziej adekwatne do danej sytuacji roszczenie – środek ochrony cywilnoprawnej.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
skuteczna ochrona dóbr osobistych

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: