Skuteczna skarga na rozstrzygnięcie PARP

WSA w Warszawie uwzględnił naszą skargę na rozstrzygnięcie PARP o pozostawieniu protestu naszego klienta od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Sąd podzielił naszą argumentację uznając, że ocena projektu została dokonana z naruszeniem prawa, które miało istotny wpływ na wynik oceny.
WSA w Warszawie uwzględnił naszą skargę na rozstrzygnięcie PARP o pozostawieniu protestu naszego klienta od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Sąd podzielił naszą argumentację uznając, że ocena projektu została dokonana z naruszeniem prawa, które miało istotny wpływ na wynik oceny.
skarga na rozstrzygnięcie PARP

Nasz Klient złożył wniosek o dofinansowanie projektu dot. kompleksowej cyfryzacji procesu obsługi klienta. PARP poinformowała o negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie, wskazując, że projekt nie spełniał kryteriów wyboru projektów i nie został wybrany do dofinansowania. Klient złożył protest w odpowiedzi na który PARP poinformowała, że protest dotyczący ww. oceny został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach działania.

W skardze podniesiono zarzut naruszenia prawa przez PARP polegający na pozostawieniu protestu bez rozpoznania w sytuacji, gdy nie doszło do alokacji kwoty przeznaczonej na dofinansowanie i zawarcie umów z beneficjentami, a także zaniechanie podjęcia uchwały i ograniczenie się jedynie do poinformowania skarżącego o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia w drodze pisma, a w konsekwencji przeprowadzenie oceny projektu w sposób naruszający zasady przejrzystości i rzetelności oraz równego traktowania beneficjentów.

W ocenie sądu pojęcie „wyczerpania” puli środków w ramach działania nie jest jednoznaczne. Jednakże wydaje się, że obecne orzecznictwo sądowo-administracyjne w sposób jednoznaczny określiło ten moment i jest to data zawarcia umów o dofinansowanie, których łączna wartość wyczerpuje kwotę przeznaczoną na dofinansowanie w ramach działania. Z powyższego wynika, że ustalenie o wyczerpaniu środków nie może opierać się wyłącznie na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania i liście projektów rezerwowych, jak w niniejszej sprawie.

Uwzględniając nasza skargę WSA w Warszawie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez PARP.

Ostatnie artykuły

Zmiany osobowe w spółce cywilnej

Zmiany składu osobowego spółki cywilnej W ostatnim czasie świadczyliśmy na rzecz naszego Klienta, będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc prawną dotyczącą dokonania zmian osobowych w spółce. Jeden z wieloletnich

Czytaj całość
skarga na rozstrzygnięcie PARP

Podziel się z innymi:

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.