Skuteczna skarga na rozstrzygnięcie PARP

WSA w Warszawie uwzględnił naszą skargę na rozstrzygnięcie PARP o pozostawieniu protestu naszego klienta od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Sąd podzielił naszą argumentację uznając, że ocena projektu została dokonana z naruszeniem prawa, które miało istotny wpływ na wynik oceny.
WSA w Warszawie uwzględnił naszą skargę na rozstrzygnięcie PARP o pozostawieniu protestu naszego klienta od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Sąd podzielił naszą argumentację uznając, że ocena projektu została dokonana z naruszeniem prawa, które miało istotny wpływ na wynik oceny.
skarga na rozstrzygnięcie PARP

Nasz Klient złożył wniosek o dofinansowanie projektu dot. kompleksowej cyfryzacji procesu obsługi klienta. PARP poinformowała o negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie, wskazując, że projekt nie spełniał kryteriów wyboru projektów i nie został wybrany do dofinansowania. Klient złożył protest w odpowiedzi na który PARP poinformowała, że protest dotyczący ww. oceny został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach działania.

W skardze podniesiono zarzut naruszenia prawa przez PARP polegający na pozostawieniu protestu bez rozpoznania w sytuacji, gdy nie doszło do alokacji kwoty przeznaczonej na dofinansowanie i zawarcie umów z beneficjentami, a także zaniechanie podjęcia uchwały i ograniczenie się jedynie do poinformowania skarżącego o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia w drodze pisma, a w konsekwencji przeprowadzenie oceny projektu w sposób naruszający zasady przejrzystości i rzetelności oraz równego traktowania beneficjentów.

W ocenie sądu pojęcie „wyczerpania” puli środków w ramach działania nie jest jednoznaczne. Jednakże wydaje się, że obecne orzecznictwo sądowo-administracyjne w sposób jednoznaczny określiło ten moment i jest to data zawarcia umów o dofinansowanie, których łączna wartość wyczerpuje kwotę przeznaczoną na dofinansowanie w ramach działania. Z powyższego wynika, że ustalenie o wyczerpaniu środków nie może opierać się wyłącznie na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania i liście projektów rezerwowych, jak w niniejszej sprawie.

Uwzględniając nasza skargę WSA w Warszawie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez PARP.

Ostatnie artykuły

spłacony kredyt we frankach

Czy można dochodzić zwrotu środków po spłacie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej (CHF, EUR, USD, JPY)?

Wadliwość postanowień umownych pozwala na kierowanie roszczeń przeciwko bankom nie tylko kredytobiorcom, którzy posiadają aktywne umowy, ale również tym, którzy spłacili swoje zobowiązania powiązane z walutą obcą. Kwoty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców na poczet wykonywania nieważnej umowy kredytu w świetle prawa stanowią świadczenie nienależne.

Czytaj całość
skarga na rozstrzygnięcie PARP

Podziel się z innymi:

Nie chcesz przegapić ważnych informacji? Zapisz się na newsletter: